CATALÀ | CASTELLANO

El web del llibre electrònic

Cercador de llibres
Autor   Títol   ISBN  
March II, Jaume (1336 - 1410)


Jaume March va néixer a València al voltant del 1336: "La data de naixement del poeta Jaume March II -escriu Jaume J. Chiner-, probable segon fill del matrimoni de Jaume March I amb Guillemona d'Esplugues, pot ser fixada entre 1336 i 1337 atés que els seus pares es casaren poc abans del febrer de 1334 i que els seus germans Arnau i Pere degueren naixer devers 1334-1335 i 1337-1338 ... El natalici degué produir-se, amb gairebé total seguretat a València on el seu pare hi era des de 1331 aproximadament a conseqüència de la donació paterna a ell del lloc d'Albalat".

A mitjans segle XIV Jaume March II es traslladà a viure a Barcelona, on aviat participà en el govern municipal: va ser jurat del Consell de Cent el 1358 i 1360 i obrerde la ciutat de Barcelona, càrrec aquest darrer que hagué d'abandonar quan el seu pare va ser armat cavaller el 1360, ja que passava de ciutadà honrat a l'estament nobiliari i, per tant, no podia accedir a càrrecs municipals.

Jaume March II lluità en la guerra contra Castella (1356-1369), coneguda com la guerra dels dos Peres. El 1363 formà part d'una companyia de nobles catalans, quan al costat de personatges com el vescomte de Rocabertí, Bernat de So o Arnau d'Erill, fou enviada a socórrer Aragó, on es trobava el rei intentant contenir l'atac de Pere el Cruel de Castella, i que va ser desviada després cap a València; durant el setge de Morvedre de 1365 Jaume March II va escriure el poema Debat entre Honor e Delit.

Conseller reial i uixer d'armesde Pere el Cerimoniós, el 1376 Jaume March II fou armat cavaller, duent a terme missions de confiança, com ara la de mitssatger entre el rei i l'infant Pere arran del viatge que aquest havia de fer a Roma el 1381. L'any 1380 va ser un dels quatre procuradors nomenats per l'infant Martí per administrar el prèstec concedit pel braç militar de la Cort de Barcelona per a l'expedició a Sicília. Participà també en la guerra contra el comte d'Empúries (1384). Interessat per la vida parlamentària, Jaume March II assistí com a diputat del General de Catalunya a les Corts de Montsó de 1358-1359 pel braç militar.

Senyor d’Eramprunyà des del 1375, Jaume March II mantingué diversos plets pel senyoriu amb el seu parent Galceran Marc de Llacera, fill del seu nebot Pericó March, i amb alguns dels seus vassalls sobre la prestació de l’homenatge, com ara els homes de la casa de la Sentiu, dins el terme d'Eramprunyà.

El 20 de febrer de 1393 Jaume March II rebé de Joan I l'encàrrec d'organitzar uns jocs poètics similars als de Tolosa de Llenguadoc, encàrrec compartit amb el barceloní Lluís d'Averçó, autor del Torcimany. Ambdós foren nomenats jutges del consistori el 20 de febrer del mateix any, ordenant el Comte-rei que la festa de la Gaia Ciència es celebrés el dia de l'Anunciació, el 25 de març.

Del poeta Jaume March II, oncle d’Ausiàs March, se’n conserven sis poesies i tres poemes al.legòrics de tema amorós i cavalleresc: Debat entre Honor e Delit (1365), La joiosa guarda (1371) i Lo rauser de la vida gaia. És autor de Cobles de fortuna i del Llibre de concordances (1371), diccionari de rims important per a l'estudi de la poètica i la lexicografia catalanes antigues.

Jaume March II i Esplugues testà el 2 de desembre de 1409 davant el notari Francesc Fuster, nomenant hereu universal el seu fill Lluís. Morí a Barcelona el 1410, després d'haver servit a tres monarques: Pere III, Joan I i Martí l'Humà; la data de l'òbit s'estima entre el 5 de maig i l’1 d'agost, essent soterrat en la capella de Santa Maria del convent del frares predicadors de Barcelona, l'antic convent de Santa Caterina (l'actual Mercat de Santa Caterina).

Del seu matrimoni amb Serena de Gualbes, tingué 4 fills:

    Joan March; Joan és l'únic fill esmentat en el testament del seu avi Jaume March I (29/5/1369).
    Pere March, casat amb Elionor Ballester, filla d'Arnau Ballester, senyor de la baronia de Cervelló, i Alamandina.
    Lluís March (+1455), senyor d'Eramprunyà, casat amb Sereneta Marquet, filla del vicealmirall Galceran Marquet i Joaneta de Coromines.
    Clara March, casada amb Marc de Puigmoltó, senyor de Puigmoltó, fill de Marc de Puigmoltó i Constança.

Contacte  |  Avis legal  |  Copyright Buscollibre.com